มาตรการควบคุมโรค ในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆ

มาตรการในการเดินทาง เข้า-ออกพื้นที่จังหวัดต่างๆ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
ต้องปฎิบัติดังนี้
1. ตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการ
2. ตรวจแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” แนะนำขอความร่วมมือใช้งาน
3. ขอทราบเหตุผลความจำเป็นการเดินทาง (แสดงเอกสารรับรอง)

บุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอก “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นโดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ๆ ควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่

สำหรับการเดินทาง 72 จังหวัด กระทำลักษณะเดียวกัน (ไม่ต้องแสดงเอกสารรับรอง)
(ในภาพรวมขอความร่วมมือหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด จนถึง 31 ม.ค.64 เพื่อลดการแพร่ระบาด)

…………..

การขอเอกสารรับรองความจำเป็นเพื่อเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ 5 จังหวัด
– บุคคลทั่วไป ขอเอกสารรับรองได้ที่ ฝ่ายปกครอง (นายอำเภอ/ผู้อำนวยการเขต/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ปลัดองค์กรส่วนท้องถิ่น) และหัวหน้าสถานีตำรวจทุกแห่ง
– ข้าราชการ ขอเอกสารรับรองได้ที่หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
-สถานประกอบการ/หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ที่ต้องมีการขนส่ง/เคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ให้เจ้าของสถานประกอบการ/หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดออกหนังสือรับรองได้
– บุคคลที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัดเป็นประจำ สามารถออกเอกสารรับรองเป็นห้วงเวลาติดต่อกันได้
– บุคคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอื่น แต่จะเดินทางเข้าพื้นที่ 5 จังหวัด ต้องขอเอกสารรับรองจากภูมิลำเนาหรือต้นสังกัด เพื่อใช้แสดงในการเข้าและออก (ไปและกลับ) ด้วย

ตัวอย่างเอกสารรับรองการเดินทาง

…………………………………………………………………………..

แบบฟอร์มการขออนุญาตสามารถ ดาวน์โหลด ได้ที่ WWW.MOICOVID.COM

ข้อมูลจาก: ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)
อัพเดต: วันที่ 11/01/64