สำรองที่นั่ง-ซื้อจองตั๋ว

เงื่อนไขการซื้อตั่วออนไลน์
1. คำย่อ บริษัทฯ หมายถึง บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
2. NCA Booking จะเปิดซื้อตั๋ว เฉพาะเส้นทางและเวลาที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
3. การซื้อตั๋วผ่าน NCA Booking จะสามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ 365 วัน
4. ซื้อตั๋วผ่าน NCA Booking สามารถซื้อสูงสุดได้ 5 ที่นั่ง ต่อการซื้อ 1 ครั้ง และได้รับสิทธิส่วนลดสมาชิก NCA GO-CARD ตามจำนวนสมาชิก
5. ซื้อตั๋วผ่าน NCA Booking สามารถทำรายการได้วันละ 1 ครั้ง ต่อเส้นทางเท่านั้น( ไม่สามารถซื้อตั๋วในเส้นทางเดิมภายในวันเดียวกันได้ )
6. อัตราค่าโดยสาร คิดตามราคาเต็ม โดยสมาชิก NCA GO-CARD จะได้รับส่วนลดตามราคาสมาชิก
7. ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางทางการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต VISA / Master Card / JCB หรือบัตรเดบิต ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย

7.1รับบัตรเดบิต ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย ลูกค้าต้องเปิดบัญชีและสมัครใช้บริการออนไลน์ กับธนาคารเจ้าของบัตรก่อน

7.2 หลังการซื้อตั๋วเสร็จสิ้น กรุณาพิมพ์ตั๋วไว้เป็นหลักฐานในการขึ้นรถ

7.3หรือลูกค้าสามารถรับตั๋วที่ ศูนย์บริการนครชัยแอร์ โดยให้ท่านนำรหัสการชำระเงิน ติดต่อพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หากท่านไม่สะดวกติดต่อด้วยตนเอง ผู้ที่มาติดต่อรับตั๋วแทน ต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกรายละเอียดในแบบฟร์อมการขอรับตั๋วโดยสารจากพนักงานขายตั๋ว

8. สำหรับสมาชิก NCA GO-CARD เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบทำการคิดระยะทางสะสม เพื่อให้สมาชิก NCA GO-CARD ได้ทำการสะสมเพื่อแลกรับของสมนาคุณ
9. การเลื่อนตั๋ว สามารถทำการลื่อนตั๋วได้เฉพาะตั๋วที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น สามารถเลื่อนแบบระบุวันเดินทางและเลื่อนแบบไม่ระบุวันเดินทาง(เลื่อนลอย)ได้

9.1 การเลื่อนตั๋วต้องติดต่อเลื่อนตั๋วที่หน้าช่องจำหน่ายตั๋วศูนย์บริการนครชัยแอร์เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนตั๋ว ด้วยช่องทางอื่นได้และลูกค้าต้องนำตั๋วเดินทางมาด้วย

9.2 การเลื่อนตั๋ว สามารถระบุวันเดินทางได้ 395 วัน นับจากวันที่ซื้อตั๋ว และเลื่อนได้ 1 ครั้ง

9.3 การเลื่อนตั๋ว สามารถเปลี่ยนเส้นทาง และ ประเภทรถได้

9.4 หากตั๋วที่เลื่อนมีราคาสูงขึ้นลูกค้าต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่ม และหากตั๋วที่เลื่อนมีราคาถูกลงทางบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ไม่คืนส่วนต่าง

9.5 การติดต่อเลื่อนตั๋วตามข้อ 9.1

9.5.1 ติดต่อก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว มากกว่า 24 ชม. ไม่สียค่าธรรมเนียม

9.5.2 ติดต่อก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว มากกว่า 3 ชม.แต่ไม่ถึง 24 ชม. มีค่าธรรมเนียม 20 บาท สำหรับตั๋วราคาไม่เกิน 400 บาท และ ค่าธรรมเนียม 40 บาท สำหรับตั๋วราคาตั้งแต่ 401 บาทขึ้นไป

9.5.3 ติดต่อเลื่อนตั๋วก่อนวันเวลาเดินทางตามหน้าตั๋ว น้อยกว่า 3 ชม.เลื่อนตั๋วไม่ได้ และ บริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ไม่คืนเงินค่าตั๋ว

9.6 การเลื่อนตั๋วต้องถือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ใบขับขี่ของเจ้าของตั๋วมาด้วย และ ชื่อต้องตรงกับหน้าตั๋ว

9.7 ตั๋วเลื่อนลอยหาย / ตั๋วหาย / ตั๋วเลื่อนหาย ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ

10. การคืนตั๋ว สามารถคืนตั๋วได้เฉพาะตั๋วที่ชำะเงินแล้วเท่านั้น

10.1 การคืนตั๋วต้องติดต่อหน้าช่องจำหน่ายตั๋ว ศูนย์บริการนครชัยแอร์เท่านั้น ไม่สามารถคืนตั๋วด้วยช่องทางอื่นได้ และลูกค้าต้องนำตั๋วเดินทางและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย และชื่อต้องตรงตามหน้าตั๋ว

10.2 คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 24 ชม.(นับจากเวลาหน้าตั๋ว) หักค่าธรรมเนียม 20% ของราคาตั๋วโดยสาร (หากตั๋วเคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว หักค่าธรรมเนียม 50% )

10.3 ตั๋วที่เคยเลื่อนการเดินทางมาแล้ว หักค่าธรรมเนียม 50% ของราคาตั๋วโดยสาร

10.4 คืนตั๋วล่วงหน้ามากกว่า 3ชม. แต่ไม่ถึง 24 ชม.(นับจากเวลาหน้าตั๋ว) หักค่าธรรมเนียม 50%

10.5 ไม่รับคืนตั๋วโดยสาร หากมาทำรายการคืนน้อยกว่า 3 ชม. (นับจากเวลาหน้าตั๋ว)

11. เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการเพื่อให้ความสะดวก ดังนั้นหากเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการกระทำใดๆ ผ่านบริการซื้อตั๋วออนไลน์ ทั้งนี้อาจเกิดจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดจากผู้ใช้บริการเอง หรือจากบุคคลอื่นไม่ว่าจะโดยทุจริตหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำโดยใช้รหัสของผู้ใช้บริการแล้วให้เถือเป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ ตลอดจนความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม โดยบริษัทฯไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบแต่ประการใด
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้บริการระบบซื้อตั๋วออนไลน์ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ จะยกเลิกระบบซื้อตั๋วออนไลน์ทั้งหมด หรือยกเลิกบริการแต่เฉพาะผู้ใช้บริการรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. พบปัญหาการซื้อตั๋วหรือชำระเงิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Call Center โทรฯ 1624 ในเวลา 09.00-20.00น. ทุกวัน
14. โปรโมชั่น! ซื้อตั๋วออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต ฟรีค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2558 และคิดค่าธรรมเนียม 15บาทต่อรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2558 เป็นต้นไป
ยอมรับเงื่อนไข ไม่ยอมรับเงื่อนไข