การรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ

โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ

          เพื่อให้เป็นการบรรลุผลในด้านนโยบายการบริหาร ในฐานะบริษัทเอกชนผู้ดำเนินการธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะ ที่มีความสำนึกรักในสังคม
ตลอดจนประเทศชาติที่อยู่อาศัยอันเป็นที่รักของชาวไทยทุกคน นครชัยแอร์ จึงได้มีการจัดตั้งโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง

 

หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ต้นทุนการดำเนินธุรกิจการขนส่ง ที่มีความผันผวนจากปัจจัยราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีกลไกใดที่จะเข้ามา ควบคุมราคาให้เหมาะสมตามอุปสงค์และอุปทานอย่างแท้จริง ดังนั้นบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม นครชัยแอร์ ยังคงดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของบริษัท กล่าวคือ การให้บริการที่ดี มีความสะดวกสบาย ตรงต่อเวลาและปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการต่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้โดยสารผู้ใช้บริการ ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากประชาชนทุกสาขาอาชีพด้วยดีเสมอมา

“นครชัยแอร์” เป็นผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ทั้งประจำทางและไม่ประจำทาง โดยในแต่ละปีจะมีผู้ใช้บริการจากทุกสาขาอาชีพ จำนวนมากกว่า 3 ล้านค้น ซึ่งตลอดระยะเวลาการให้บริการที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็นผู้ประกอบการต้นแบบในการให้บริการที่ดี มีมาตรฐาน โดยได้นำเอานวัตกรรมภาคธุรกิจขนส่ง เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวรถที่มั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานสากล ด้านระบบบริหารจัดการ เพิ่มขึดความสามารถของบุคคลากร จนทำให้กิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้นตามลำดับ

ประวัติความเป็นมา  

          โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2535 และเป็นโครงการที่ดำเงินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จัดตั้งโครงการ โดยบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ภายใต้แนวคิดเพื่อต้องการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างมีส่วนร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการ และพัฒนา คุณภาพชีวิตตลอดจนยกระดับคุณค่าทางสังคมของพนักงานขับรถใด้ดียิ่งขึ้น โดยมีเงินรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีความสามารถและปฏิบัติงานดี ตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโครงการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยอุบัติเหตุ

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ดี ในหลักการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อกระตุ้นให้มีความสามัคคี มีจิตสำนึกและกระตือรือร้นในหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน

4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มพนักงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การการพิจารณา

1. กำหนดพิจารณาปีละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน

2. รอบที่ 1 เริ่ม 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. / รอบที่ 2 เริ่ม 1 ก.ค. – 31 ธ.ค.

3. พิจารณาจากการขับรถที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก การประพฤติตนอยู่ในระเบียบบริษัทฯ
ตามเงื่อนไขของโครงการUFA

By jetdo